Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die MP Voeders, gevestigd te Klundert, hierna te noemen MP Voeders, is aangegaan. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op elk contact tussen MP Voeders en opdrachtgever, ongeacht welk communicatiemiddel er wordt gebruikt.
1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door MP Voeders zijn overeengekomen. Bij het ontbreken van een dergelijke schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
1.4. MP Voeders accepteert alleen de voorwaarden van derden indien en voor zover MP Voeders (delen van) die voorwaarden uitdrukkelijk, daarom uitsluitend schriftelijk, heeft aanvaard met betrekking tot een bepaalde overeenkomst.
1.5. Aanvaarding als bedoeld in lid 4. is altijd eenmalig en geldt niet voor volgende transacties met bedoelde derde.
1.6. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan elke consument, elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon die met MP Voeders een overeenkomst aangaat.
1.7. Onder artikel wordt in deze overeenkomst verstaan alle producten, zaken en goederen die onderwerp van een overeenkomst tussen MP Voeders en opdrachtgever kunnen zijn en door of via MP Voeders kunnen worden verkocht en geleverd.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opgegeven prijzen zijn af magazijn van MP Voeders, daarom exclusief verzendkosten, en zijn exclusief omzetbelasting en emballage.
2.2. Aan een opdrachtgever persoonlijk en schriftelijk afgegeven prijzen en productinformatie binden MP Voeders alleen dan indien dit uitdrukkelijk in de aanbieding is vermeld en gedurende maximaal 14 dagen.
2.3. Alle overigens afgegeven prijzen en productinformatie, zoals in het magazijn en in brochures en catalogussen, wijzigen voortdurend en binden MP Voeders daarom uitsluitend voor zover deze bij opdracht bevestigd worden door MP Voeders.
2.4. Alle overige door MP Voeders verschafte informatie, zoals tekeningen, afbeeldingen, drukwerk etc. zijn te goeder trouw en zo waarheidsgetrouw en volledig mogelijk verstrekt.

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten met MP Voeders zijn pas bindend nadat deze door MP Voeders schriftelijk zijn bevestigd.
3.2. MP Voeders heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien naar oordeel van MP Voeders opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn.
3.3 MP Voeders heeft voorts het recht om gemotiveerd een opdracht of aanvraag te weigeren of aan een levering bepaalde voorwaarden te verbinden. Aan personen zonder vaste woon of verblijfplaats wordt niet geleverd.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1. Op alle overeenkomsten zijn de prijzen van toepassing die gelden op het tijdstip waarop de overeenkomsten zijn aangegaan.
4.2. Prijslijsten en reclame-uitingen binden MP Voeders niet omdat zij voortdurend kunnen wijzigen.
4.3. Voor de prijzen van diensten geldt dat MP Voeders het recht heeft om de overeengekomen prijs na het afsluiten van de overeenkomst te verhogen met tussentijdse stijgingen van lonen, sociale lasten en andere overheidsheffingen.
4.4. MP Voeders kan de prijzen van producten alleen dan verhogen nadat de overeenkomst is afgesloten indien dit het gevolg is van maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. In dat geval heeft opdrachtgever het recht om af te zien van de koop.

 

Artikel 5. Levering

5.1. Door MP Voeders afgegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten opgegeven schattingen. MP Voeders dient zich zorgvuldig in te spannen om de afgegeven leveringstermijnen te realiseren. Levering dient tenminste binnen 10 dagen plaats te vinden. Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen een aantal dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de opdracht zonder kosten te annuleren. Indien levering van een product niet meer mogelijk is zal MP Voeders, in overleg met opdrachtgever, zich inspannen om een vervangend artikel te leveren.
5.2 Levering vindt niet eerder plaats dan nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
5.3. Verzending en bezorging van producten geschiedt op een door MP Voeders aan te geven wijze. De meerkosten van de verzending zijn voor rekening van opdrachtgever.
5.4. Als plaats van levering geldt het woonadres van opdrachtgever of de stalling waar de opdrachtgever het paard heeft gestald dat het laatst aan MP Voeders kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij MP Voeders, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.6 Speciale bestelling dienen te allen tijde afgenomen te worden door de opdrachtgever.

 

Artikel 6. Wijzigingen

6.1. De meerkosten van door opdrachtgever gewenste wijzigingen in een opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever.
6.2. Gewenste wijzigingen dienen altijd schriftelijk aan MP Voeders te worden doorgegeven.
6.3. Wijzigingen kunnen de levertijd veranderen.

Artikel 7. Annulering en retourneren

7.1. Opdrachtgever heeft het recht om binnen drie dagen de opdracht schriftelijk of per e-mail  (naar info@mpvoeders.nl) te annuleren. In het geval dat MP Voeders in deze periode het artikel al heeft toegezonden zijn de kosten van toezending altijd voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8. Terugbetaling

8.1. MP Voeders zal eventueel aan opdrachtgever terug te betalen bedragen binnen uiterlijk dertig dagen, nadat de verschuldigdheid is vastgesteld en door MP Voeders is erkend, voldoen.

 

Artikel 9. Reclame

9.1. Opdrachtgever dient het geleverde zorgvuldig bij levering te inspecteren. Eventuele gebreken dienen binnen vijf dagen na de datum van levering schriftelijk te worden gemeld bij MP Voeders. Indien dit niet geschiedt wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat waarin het artikel is geleverd.
9.2. MP Voeders zal na ontvangst van een klacht de klacht binnen zes dagen beoordelen en controleren.
9.3. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen. Partijen kunnen op dat moment ook bindende arbitrage overeenkomen.

 

Artikel 10. Garantie

10.1. Gedurende een nader over een te komen periode geeft MP Voeders een garantie voor materiaal- en fabricagefouten die bij normaal gebruik ontstaan.
10.2. De garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig en/of onzorgvuldig gebruik. De garantie geldt tevens niet voor andere oorzaken dan materiaal- en fabricagefouten. Voorts is de garantie niet van toepassing ingeval de overeenkomst de koop en verkoop van gebruikte producten betreft. Garantie wordt niet verstrekt op loon en gewerkte uren, deze worden in rekening gebracht.
10.3. De garantie van MP Voeders gaat nimmer uit boven de door de fabrikant verstrekte garantie.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. MP Voeders is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die direct of indirect ontstaan door: overmacht, handelen of nalaten van opdrachtgever of zijn ondergeschikten of door opdrachtgever te werk gestelde personen of instanties, nalatigheid van opdrachtgever in het onderhouden van het artikel, normale slijtage door gebruik, verkleuring bijvoorbeeld door inwerking van licht, enige andere van buiten komende oorzaak.
11.2. MP Voeders is slechts aansprakelijk, tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal, en/of aan eigendommen van opdrachtgever of van derde voor zover deze schade is ontstaan door schuld van MP Voeders of haar medewerkers of van de door te werk gestelde derden.
11.3. De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook is voorts beperkt tot het maximale bedrag dat de verzekering van MP Voeders dekt.
11.4. MP Voeders zal zich zorgvuldig verzekeren en verzekerd houden tegen schade als hier bedoeld.
11.5. MP Voeders is niet aansprakelijk voor indirecte bedrijfs- en/of gevolgschade.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle geleverde producten, zaken of goederen zijn en blijven eigendom van MP Voeders tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. MP Voeders kan het geleverde terugvorderen ingeval opdrachtgever in gebreke blijft te betalen.
12.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de beschikkingsmacht over het geleverde over te dragen aan derden of anderszins in de beschikkingsmacht van derden te brengen zolang algehele betaling niet heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 13. Ontbinding

13.1. Elk der partijen heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten in geval van wanprestatie door de andere partij.
13.2. MP Voeders heeft voorts het recht om de overeenkomst te ontbinden in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of is overgenomen door derden of inden blijkt van het voornemen van opdrachtgever om het land waarin hij woont te verlaten. In al deze gevallen zijn alle vorderingen van MP Voeders op opdrachtgever direct opeisbaar.

 

Artikel 14. Betaling

14.1. Betaling van producten dient steeds vooraf per giro of bij levering contant te geschieden.
14.2. In geval van levering van diensten dient betaling als volgt te geschieden: 50% bij opdracht en 50 % binnen veertien dagen na de datum waarop de nacalculatie factuur wordt opgemaakt.
14.3. MP Voeders is gerechtigd om na de vervaldatum direct rente, te weten 1% per maand, in rekening te brengen over de vervallen bedragen.
14.4 MP Voeders is voorts gerechtigd om alle incasso kosten, dus ook de buitengerechtelijke, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 15. Toepasselijk Recht en geschillen

15.1. Op alle overeenkomsten en transacties van MP Voeders is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Brabant.